open

ቁልፍ ደንበኞቻችንአላማችን የደንበኛ እርካታ ለማግኘት ነው

 

 

 
ነዋሪዎች

ለማህበረሰቡ ወቅታዊና ተአማኒነት ያለውን መረጃ ይሰበስባል : ያደራጃል እንዲሁም ያሰራጫል

  
የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት

የካቢኔ አጀንዳዎች ከመሰብሰብ ጀምሮ እስከ ቅድሚያ መስጠትና መፍትሄ መፈለግ

   
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
<p〉ዝግጅቶችን ያደራጃል ፡ የፕሮቶኮል አገልግሎቶችን ያቀርባል እንዲሁም አጠቃላይ የማማከር አገልግሎቶችን ይሰጣል

 

 
እህት ከተሞች

በማህበራዊ, ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዓላማዎች ላይ የተመሠረተ ውጭ አገር ከተማዎች ጋር ሽርክና ማቋቋም.

 
ኤምባሲዎች / የዲፕሎማቲክ ድርጅቶች

አዎንታዊ ለውጥ ለመገንባት አለም አቀፍ ስብሰባዎችንና አውደ ጥናቶች ያደራጃል

  
የፌዴራል መንግስት

የእቅድ ትግበራ ምዘናና ክትትል ማስፈጸም

  
የኃይማኖት ተቋማት

የእቅድ ትግበራ ያደራጃል ይመረምራል

   
ሚዲያ

ዋና ዋና የከተማዋ መልካም አስተዳደርና የልማት ለውጦችን በህትመትና የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ በኩል ለህብረተሰቡ ማስተዋወቅ

  
ዳያስፖራ

በዳያስፖራ ጉዳዮች ላይ መረጃ ይሰበስባል ያዘጋጃል ይሰጣል

ከንቲባ (ኢንጂነር) ታከለ ኡማ 

የአዲስ አበባ አዲሱ ከንቲባ (ኢንጂነር) ታከለ ኡማ ሐምሌ 12 2010 ስራ ተረክበዋል

ታሪካችን!

Latest Blogs

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ባደረገው ውይይት የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል Mei 25
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ባደረገው ውይይት የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል
18

ካቢኔው ባደረገው መደበኛ ስብሰባ በታክስ እዳ ማቅለያ እና ገቢ መሻሻያ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሣኔ አሥተላልፎአል፡፡

በዚሁ መሠረት

1997- 2007 ግብር ዘመን ውዝፍ እዳ ለነበረባቸው ግብር ከፋዮች እዳው በምህረት ቀሪ እንዲሆን

2008 - 2011 ግብር ዘመን እዳ ላለባቸው ግብር ከፋዮች ቅጣትና ወለድ ተነሥቶ ፍሬ ግብር በቻ እንዲከፍሉ ተወስኗል።

ካቢኔው በተጨማሪም ቤታቸው ለተቀመጡ ሠራተኞች ደሞዝ ለሚከፍሉ ድርጅቶችና ግለሠቦች እንዲሁም ለተከራዮቻቸው የኪራይ ቅናሽ ላደረጉ አከራዮች የታክስ ጫና ማቃለያ ውሣኔዎች አሥተላልፎአል፡፡

Read more...
የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚያደርጉትን ድጋፍ እና ተሳትፎ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ ቀረበ Mei 25
የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚያደርጉትን ድጋፍ እና ተሳትፎ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ ቀረበ
14

 

በከተማ አቀፍ ደረጃ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የገቢ እና የህብረተሰብ ተሳትፎ ንቅናቄ ስራ ተጀመረ፡፡መርሃግብሩን በይፋ ያስጀመሩት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ እና የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ኢንጅነር እንዳወቅ አብቴ እንደገለጹት ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ኢትዮጵያውያን ከድህነት ለመላቀቅ የምታደርገውን ትግል እውን ማድረጊያ ፕሮጀክት መሆኑን ተናግረዋል፡፡የግድቡ ትርጉም ከኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ባለፈ የኢትዮጵያውያን የክብር እና የመተባበር ተምሳሌት ጭምር በመሆኑ መላው የከተማዋ ነዋሪዎች ግድቡ በተያዘለት ጊዜ ተጠናቆ የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያመነጭ ከዚህ ቀደም ያደርግ የነበረውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ኢንጅነር እንዳወቅ አብቴ ጥሪያቸው አቅርበዋል፡፡

Read more...


ስለ አዲስ አበባ  ፈጣን እውነታዎች