open

የህዝብ ቅሬታና አቤቱታ ዳይሬክቶሬት

  Tuiste/የህዝብ ቅሬታና አቤቱታ ዳይሬክቶሬት
ተ.ቁ  የአገልግሎቶች አይነት አገልግሎት የሚሰጠው ክፍል   ደንበኞች   የአግልግሎት ጊዜ ብዛት ጥራት ከደንበኞች የሚጠበቅ ቅድመ ሁኔታ 
1

ጥቆማ መቀባልና ማጣራት

የህዝብ ቅሬታና አቤቱታ አስተካካይ ዳይሬክቶሬት
 1. ህብረተሰቡ
 2. ተቋማት
 24ሰአታት ለ1 ጉዳይ 100%
 1. ማመልከቻ 

ቅሬታና አቤቱታን ተቀብሎ በማጣራት ምላሽ መስጠት

የህዝብ ቅሬታና አቤቱታ አስተካካይ ዳይሬክቶሬት  
 1. ህብረተሰቡ
 2. ተቋማት
24.8ሰአታት ለ1 ጉዳይ 100%
 1. ተገቢውን መረጃ በቃልና በጽሁፍ
 2. በየደረጃው ካለው አካል የጉዳዩን የጽሁፍ ምላሽ ይዞ ማቅረብ

ለተገልጋዩ በአቤቱ ቅሬታ እንዲሁም በአገልግሎቶች አሰጣጥ ዙሪያ የምክር ወይም የቃል ማብራሪያ መስጠት

የህዝብ ቅሬታና አቤቱታ አስተካካይ ዳይሬክቶሬት
 1. ህብረተሰቡ
 2. ተቋማት
18ደቂቃዎች ለ1 ጉዳይ 100%
 1. ጉካዩን ማቅረ እና መረጃ መስጠት

የቅሬታ ምንጭ የሆኑ ጥናቶችን ማከናወን

የህዝብ ቅሬታና አቤቱታ አስተካካይ ዳይሬክቶሬት
 1. ህብረተሰቡ
 2. ተቋማት
40-120ሰአታት ለ1 ጉዳይ 100%
 1. መረጃና ማስራጃ ማቅረብ