open

የእቅድ አፈጻጸም ዝግጅት ዳይሬክቶሬት

  Tuiste/የእቅድ አፈጻጸም ዝግጅት ዳይሬክቶሬት
ተ.ቁ.  የአገልግሎቶች አይነት አገልግሎት የሚሰጠው ክፍል   ደንበኞች   የአግልግሎት ጊዜ ብዛት ጥራት ከደንበኞች የሚጠበቅ ቅድመ ሁኔታ 
1

የከተማው መሪ እቅድ ማዘጋጀትና ማወያየት

የእቅድ አረጻጸምና ሪፖርት ዝግጅት ዳይሬክቶሬት
 1. ነዎሪዎች
 2. የመንግስት ተቋማት
 3. የህዝብና የሙያ ማህበራት
 4. የሃይማኖት ተቋማት
 398ሰአታት በየ6  ወሩ 100%
 1. አስፈላጊውን መራጃ በወቅቱ ማቅረብ
 2. መሳተፍ

የከተማዋ አስፈጻሚ አካላትን እቅድና የእቅድ አፈጻጸመ ሪፖርት ማዘጋጀት

የእቅድ አረጻጸምና ሪፖርት ዝግጅት ዳይሬክቶሬት  
 1. ነዎሪዎች
 2. የመንግስት ተቋማት
 3. የህዝብና የሙያ ማህበራት
 4. የሃይማኖት ተቋማት
1453ሰአታት በየ6  ወሩ 100%
 1. አስፈላጊውን መራጃ በወቅቱ ማቅረብ
 2. መሳተፍ
 3. መተባበር

የእቅድ አፈጻጸመ ሪፖርት ማዘጋጀት

የእቅድ አረጻጸምና ሪፖርት ዝግጅት ዳይሬክቶሬት
 1. ነዎሪዎች
 2. የመንግስት ተቋማት
 3. የህዝብና የሙያ ማህበራት
 4. የሃይማኖት ተቋማት
360ሰአታት በየ6  ወሩ 100%
 1. አስፈላጊውን መራጃ በወቅቱ ማቅረብ

በእቅድና አፈጻጸመ ዳሰሳ ጥናት

የእቅድ አረጻጸምና ሪፖርት ዝግጅት ዳይሬክቶሬት
 1. ነዎሪዎች
 2. የመንግስት ተቋማት
 3. የህዝብና የሙያ ማህበራት
 4. የሃይማኖት ተቋማት
580ሰአታት በየ6  ወሩ 100%
 1. አስፈላጊውን መራጃ በወቅቱ ማቅረብ